REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Postanowienia ogólne

1.1. Operatorem i administratorem sklepu internetowego prowadzonego za pośrednictwem strony internetowej dekoracjenatort.pl są Paulina Grudzień i Jarosław Bawej prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą PEJOT s.c. z siedzibą we Wrocławiu (54-613), przy ul. Krzemienieckiej 93, NIP: 8943062579, REGON: 361556522, dalej zwana „Sprzedawcą”. Pozostałe dane kontaktowe Sprzedawcy – email: sklep@sweetolina.pl, tel.: + 48 71 37 43 777.

1.2. Sprzedawca jest stroną zawieranych umów sprzedaży, a także administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupujących za pośrednictwem sklepu internetowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, Nr 133, poz. 883, z późn. zm.).

1.3. Warunki dokonywania zakupów w sklepie internetowym reguluje niniejszy Regulamin.

1.4. Zapisy niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczenia ani wyłączenia praw konsumentów wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości co do zapisów Regulaminu będą interpretowane na korzyść konsumenta, a w przypadku gdyby postanowienia Regulaminu okazały się niezgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, uznaje się te postanowienia z mocy prawa za nieważne.

2. Ceny towarów

2.1. Sprzedawca publikuje na stronie sklepu ceny brutto towarów. Wiążącą dla konsumenta jest cena brutto. Wszelkie ceny wyrażone są w polskich złotych.

2.2. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Kupujący o koszcie dostawy jest każdorazowo w sposób wyraźny, jasny i widoczny informowany w trakcie składania zamówienia.

2.3. Ceny towarów nie zawierają opłat za inne usługi towarzyszące sprzedaży. W każdym wypadku o koszcie dodatkowych usług Kupujący informowany jest w chwili składania na nie zamówienia oraz na ekranie podsumowaniu zamówienia.

2.4. W przypadku zorganizowania przez Sprzedawcę akcji promocyjnych promocje nie łączą się, chyba że postanowienia regulaminu promocji stanowią inaczej.

 

3. Zawarcie umowy sprzedaży

3.1. Wszelkie umieszczone na stronie internetowej sklepu informacje handlowe, w tym ceny oraz opisy towarów nie stanowią oferty, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy.

3.2. Złożenie przez Kupującego zamówienia jest jednoznaczne ze złożeniem przez niego oferty zakupu.

3.3. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą otrzymania przez Kupującego oświadczenia o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, wysłanego przez Sprzedawcę nie później niż 72 godziny od chwili złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie 72 godzin oferta złożona przez Kupującego przestaje wiązać. W przypadku złożenia zamówienia w sobotę, niedzielę bądź święta upływ wskazanego okresu liczy się od godziny 8:00 najbliższego dnia roboczego.

3.4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Kupującego podany przy składaniu zamówienia.

3.5. Złożenie zamówienia nie wymaga rejestracji konta Kupującego w sklepie internetowym. Rejestracja konta następuje poprzez przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza opublikowanego na stronie internetowej sklepu. Dane osobowe podane przez Kupującego w trakcie rejestracji konta są wykorzystywane jedynie w celu realizacji umowy, chyba że Kupujący wyrazi wyraźnie zgodę na wykorzystanie ich w innych celach np. marketingowych, reklamowych, informacyjnych.

 4. Prawo do odstąpienia od umowy

4.1. Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Jeżeli Kupujący w ramach jednego zamówienia dokonał zakupu wielu rzeczy, które zostały dostarczone osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia otrzymania ostatniej rzeczy, partii lub części. Po upływie wskazanego terminu Kupujący traci ww. prawo do odstąpienia od umowy.

4.2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), tj. m.in. w odniesieniu do umów:

1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

4) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

4.3. Aby odstąpić od umowy, Kupujący powinien przesłać na adres Sprzedawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. w formie wypełnionego formularza odstąpienia od umowy  stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu lub formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827). O zachowaniu terminu odstąpienia decyduje data stempla pocztowego. Adres Sprzedawcy, na który należy wysłać oświadczenie o odstąpieniu i zwrócić towar:  PEJOT s.c., ul. Krzemieniecka 93, 54-613 Wrocław, sklep@sweetolina.pl.

4.4. Kupujący zobowiązany jest zwrócić towar niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwracany towar powinien być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania. Koszty zwrotu rzeczy ponosi Kupujący.

4.5. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy, Sprzedawca zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy oferowany przez Sprzedawcę. Zwrot wpłaconej kwoty następuje w terminie 14 dni od daty otrzymania zwróconego towaru lub dostarczenia przez Kupującego dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4.6. Pieniądze podlegają zwrotowi przelewem na konto, z którego dokonywana była płatność, chyba że Kupujący – np. w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy – zażąda zwrotu ceny na inne konto lub w inny sposób aniżeli przelewem.

4.7. Postanowienia niniejszego rozdziału nie mają zastosowania do Kupujących nie będących konsumentami.

5. Płatności

5.1. Kupujący może dokonać płatności w jednej z następujących form wybranych w trakcie składania zamówienia:

  1. a) płatność przelewem lub kartą płatniczą za pośrednictwem płatności online przelewy24.pl (operator płatności: DialCom24 Sp. z o.o. lub PayPro SA),
  2. b) płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  3. c) płatność za pobraniem przy odbiorze.

5.2. Płatność uznaje się za dokonaną z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedawcy bądź z chwilą otrzymania potwierdzenia o pozytywnej autoryzacji z serwisu płatności online, w zależności od tego która z tych sytuacji nastąpi pierwsza.

5.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo umożliwienia dokonania płatności w innej formie na podstawie indywidualnych ustaleń z Kupującym.

5.4. Sprzedawca zastrzega, że regulaminy poszczególnych promocji mogą uzależniać objęcie promocją określonego zamówienia od dokonania płatności w określonej formie.

6. Dostawa

6.1. Z zastrzeżeniem pkt 6.2., Sprzedawca wysyła towar w terminie do 2 dni od chwili dokonania zapłaty przez Kupującego. W przypadku płatności za pobraniem realizację zamówienia rozpoczyna się z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.

6.2. Ze względu na technologię produkcji oraz ilość zamówionego przez Kupującego towaru termin realizacji zamówienia może się wydłużyć. W takim przypadku Sprzedawca,  niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia, poinformuje Kupującego, za pośrednictwem poczty elektronicznej, o terminie realizacji zamówienia. W razie wątpliwości dokonanie zapłaty przez Kupującego uważa się za akceptację terminu realizacji zamówienia.

6.3. Bieg terminu realizacji zamówienia złożonego w dzień wolny od pracy rozpoczyna się w najbliższym dniu roboczym.

6.4. Zamówiony towar dostarczany jest pod adres Kupującego wskazany przez niego podczas składania zamówienia.

6.5. Dostawa następuje tylko w dni robocze.

6.6. Sprzedawca, w zależności od wyboru sposobu dostawy przez Kupującego, dokonuje dostawy towaru kurierem lub umożliwia odbiór osobisty towaru.

6.7. Wraz z towarem Kupującemu dostarczany jest dowód sprzedaży towaru. Na życzenie Kupującego  będącego konsumentem Sprzedawca doręcza Kupującemu fakturę.

6.8. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu towar wolny od wad.

7. Reklamacje i odpowiedzialność Sprzedawcy

7.1. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego za wady rzeczy według reguł określonych w Kodeksie cywilnym.

7.2. Towar reklamowany należy dostarczyć pod adres Sprzedawcy: PEJOT s.c., ul. Krzemieniecka 93, 54-613 Wrocław wraz z opisem wady i okolicznościami jej ujawnienia oraz żądaniem Kupującego. Reklamację można złożyć np. na formularzu reklamacji stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.

7.3. Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę Kupujący może także złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.  Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. 

7.4. Sposób odesłania reklamowanego towaru określa Sprzedawca.

7.5. Reklamacja Kupującego zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Kupującego wraz z opinią o niezasadności reklamacji.

7.6.  Koszt dostarczenia reklamowanego towaru do Sprzedawcy oraz koszt przesłania towaru po rozpatrzeniu reklamacji, o ile reklamacja została rozpatrzona negatywnie, ponosi Kupujący (postanowienie nie dotyczy Kupujących będących konsumentami).

7.7.  W stosunku do przedsiębiorców – ogranicza się całkowitą odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody do wartości danego zamówienia, a także wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody pośrednie i za utracone korzyści.

7.8. Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy (nie dotyczy konsumentów).

8. Świadczenie usług drogą elektroniczną

8.1. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną w postaci bezpłatnego rozsyłania biuletynu informacyjnego (newsletter).

8.2. Do korzystania z usługi newslettera niezbędne jest posiadanie urządzenia końcowego z dostępem do Internetu wyposażonego w przeglądarkę internetową oraz prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.

8.3. Celem rozsyłania newslettera jest przekazywanie użytkownikom informacji handlowej, reklamowej i marketingowej związanej z wykonywaną przez Sprzedawcę działalnością gospodarczą.

8.4. Subskrypcji newslettera można dokonać na stronie sklepu internetowego podając adres e-mail użytkownika. Subskrypcji newslettera można dokonać również w trakcie procedury składania zamówienia w sklepie internetowym lub rejestracji konta użytkownika.

8.5. Użytkownik może w każdej chwili zmienić adres, na który ma być przesyłany Newsletter lub zrezygnować z subskrypcji newslettera poprzez kliknięcie zawartego w nim linku lub poprzez wysłanie rezygnacji lub informacji o zmianie adresu pod adres: sklep@sweetolina.pl.

8.6. Zapisanie się do subskrypcji newslettera jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w zamówieniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, Nr 133, poz. 883, z późn. zm.) dla celów promocyjnych, handlowych i reklamowych. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich korekty, prawo do żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub prawo żądania ich usunięcia.

9. Przetwarzanie danych osobowych

9.1. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne ze złożeniem przez niego zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych wskazanych w zamówieniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, Nr 133, poz. 883, z późn. zm.).

9.2. Przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego ma na celu prawidłową realizację zamówień oraz dostawę towaru.

9.3. Za wyraźną zgodą Kupującego Sprzedawca może przetwarzać jego dane osobowe w celach informacyjnych, handlowych lub marketingowych.

9.4. Kupującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich korekty, prawo do żądania zaprzestania ich wykorzystywania i prawo do żądania ich usunięcia.

10. Postanowienia końcowe

10.1. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym niezbędne jest wyrażenie zgody na zapisy niniejszego Regulaminu.

10.2. W sprawach związanych z realizacją zamówienia Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: sklep@sweetolina.pl, lub telefonicznie pod numerem telefonu: + 48 71 37 43 777.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827, z poźn. zm.).

10.4. Wszelkie publikowane na stronie znaki towarowe oraz nazwy używane są wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich prawowitych właścicieli.

10.5. Spory wynikające z umów zawartych zgodnie z niniejszym Regulaminem z Kupującym nie będącym konsumentem rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

10.6 Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich opublikowania. Do zamówień złożonych przed wejściem zmiany w życie zastosowanie mają zapisy poprzedniego regulaminu.

10.7. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). Pozasądowe rozstrzyganie sporów przez internet pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami umożliwia europejska platforma ODR dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.8 Regulamin obowiązuje od dnia 14.05.2020 r.

Pliki do pobrania